KEC

Kosova Education Centre (KEC) is a non-governmental and non-profitable organization established in 2000 by Soros Foundation.

The mission of KEC is development of teachers capacity for advancing the system of education by providing high quality resources and services, as well as through active cooperation with all stakeholders at home and abroad..

The vision of KEC is to build an efficient and inclusive system of education that contributes to the sustainable social and economic development of the country by training citizens for lifelong training and for active participation in the democratic life.

KEC is focused in teacher training, education research and consultancy in education. KEC operates a number of teacher training programs developed to contribute to current reforms in the educational system. So far, those programs have reached more than 17,000 practicing teachers in Kosovo. The training programs are accredited by the Ministry of Education as requirements towards teacher certification.

KEC has proven experience in the following fields:

Human resource development. – by operating a number of in-service teacher training programs, with emphasis on programs such as : Reading and Writing for Critical Thinking (RWCT), Step By Step, Participatory Planning and Evaluation, Education for Social Justice, Kosovizion, School improvement.

KEC supported implementation of many school improvement initiatives by assisting school communities in development planning and in undertaking school-based action directed towards improving the quality of education, participation of students and parents, etc.

Education policy development and analyses.- by providing consultancy services to the Government of Kosovo in developing three important national documents: The Pre-University Strategy for Kosovo 2007-2017; the Higher Education Strategy for Kosovo 2005-2015 and the Strategy for Integration of Roma, Ashkali and Egyptian Communities in Kosovo 2007-2017 (Education Component).

Transparency and Equity in Education – by operating a number of donor funded projects aiming to increase transparency in education and build an all-inclusive education system which models equity among people. Particular attention was paid to advancing the rights of the child in education.

In addition, KEC is implementing projects related to the improvement of social well-being of Roma, Ashkali and Egyptian communities by improving their access to education, increasing their participation in education, promoting their cultural heritage and information among others.

 

Website link: http://kec-ks.org/

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Moving Forward – First meeting of the Leading Council of Kosovo RAE Early Years Network

June 28, 2014June 28, 2014
The final review of the networks’ documentation was made and the members agreed about the final changes. The chairmen and secretary of the network were selected, Kosova Education Center will be the chairmen and Balkan Sunflowers Kosova will be the secretary of the network for the period of one year. The training materials and timeframe for their implementation were also discussed and will be defined in the near period. The aim of the K-RAEYN is to establish a network of ECD professionals and para-professionals from RAE communities in Kosovo, and those who work with RAE communities in Kosovo. It is based on the concept of Romani Early Years Network (REYN) which was launched at a special event, during the international ECD conference, organized jointly by the International Step by Step Association (ISSA) in October 2012. The member organizations of the leading council of the K-RAE-EYN who also took part in the meeting are the following: Iniciativa 6, Balkan Sunflowers Kosova, Save the Children, Bethany Christian Services, and Kosova Education Center. The next meeting of the Leading Council will be held during May 2014. Previously, Kosovo Education Center organized two meetings with K-RAE-EYN members, one in December 2013 and one in April 2014, where the idea and plans of the network was discussed and the members were registered.

Ecim përpara – Takimi i parë i Këshillit Udhëheqës të Rrjetit

June 28, 2014
Takimi i parë i Këshillit Udhëheqës të RrjetitK-RAE –EYN Gjatë takimit u bë shqyrtimi i dokumentacionit të rrjetit dhe anëtarët u pajtuan për ndryshimet përfundimtare. U zgjodhën kryesuesi dhe sekretari i rrjetit. Qendra për Arsim e Kosovës u zgjodh kryesuese kurse Balkan Sunflowers Kosova u zgjodh sekretare , te dyja organizatat do të jenë në këto funksione për periudhën një vjeçare. Në takim u diskutua lidhur me materialet për trajnim dhe periudhën kohore për implementimin e tyre, kjo do të definohet në një periudhë të afërme. Qëllimi i rrjetit K-RAEYN është themelimi i një rrjeti profesionistësh dhe para- profesionistësh për Zhvillimin në Fëmijërinë e Hershme nga komunitetet RAE në Kosovë dhe të atyre që punojnë me komunitetet RAE në Kosovë . Ky rrjet bazohet në konceptin e rrjetit Romani Early Years Network (REYN) i cili u lansua në një organizim të veçantë , gjatë konferencës ndërkombëtare të organizuar nga Asociacioni Ndërkombëtar Hap pas Hapi (ISSA) në tetor të vitit 2012. Organizatat anëtare të këshillit udhëheqës të rrjetit K-RAE-EYN të cilat gjithashtu morën pjesë në takim janë: Iniciativa 6, Ballkan Sunflowers Kosova, Save the Children, Bethany Christian Services, dhe Qendra për Arsim e Kosovës. Takimi i ardhshëm i Këshillit Udhëheqës do të mbahet gjate muajit maj,2014. Qendra per Arsim e Kosovës, paraprakisht kishte organizuar dy takime me anëtarët e K-RAE-EYN, një në dhjetor 2013 dhe një në prill 2014, ku u shqyrtuan idetë dhe planet lidhur me rrjetin dhe u regjistruan anëtarët.