The Project aims to establish the K-RAE-EYN (Kosovo Roma Ashkali and Egjiptian Early Years Network),a network of ECD (Early Childhood Development) professionals and para-professionals from Roma, Ashkali and Egyptian communities in Kosovo, and those who work with Roma, Ashkali and Egytpian communities in Kosovo. It is based on the concept of Romani Early Years Network (REYN), which was launched at a special event, during the international ECD conference, organized jointly by the International Step by Step Association (ISSA) and Diversity in Early Childhood Education and Training (DECET) in October 2012.

Given the complexity of the situation with early childhood education of Roma Ashkali and Egyptian children in Kosovo, there is a need for a service that helps the community based ECD centers address challenges they face including the quality of services and organizational issues. This service provides professional development opportunities, peer learning and networking to ECD professionals and para-professionals from Roma, Ashkali and Egyptian communities in Kosovo, and those who work with Roma, Ashkali and |Egytpian communities, and would be linked to wider networks on national and regional level.

The Project is implemented by KEC in cooperation with six partner NGOs from Kosovo, all of them with significant experience in provision of ECD services for Roma, Ashkali and Egyptian children in Kosovo. The main project outputs are:

  1. A strong inclusive professional learning community amongst Roma, Ashkali, Egyptian and other ECD practitioners working with Roma, Ashkali and Egyptian children built.
  2. Roma, Ashkali, Egyptian and other ECD practitioners have capacity to apply modern and inclusive approaches in working with Roma, Ashkali and Egyptian children.
  3. K-RAE-EYN has capacity to advocate for inclusive policies and practices on the local and national level.

Project activities include facilitation of networking and peer learning among ECD professionals and para-professionals working with Roma, Ashkali and Egyptian communities in Kosovo, as well as participation in the wider REYN Network. Capacity building activities aim to improve performance of educators working with Roma, Ashkali and Egyptian children, as well as their capacity to advocate for inclusive policies and practices. The Project will provide on-site support to K-RAE-EYN members and help them organize a series of awareness raising events in the seven Kosovo regions. A Regional (Western Balkans) Workshop on Inclusion will be the final event of the Project for this grant-period. The network is envisaged to continue its work afterwards.

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Moving Forward – First meeting of the Leading Council of Kosovo RAE Early Years Network

June 28, 2014June 28, 2014
The final review of the networks’ documentation was made and the members agreed about the final changes. The chairmen and secretary of the network were selected, Kosova Education Center will be the chairmen and Balkan Sunflowers Kosova will be the secretary of the network for the period of one year. The training materials and timeframe for their implementation were also discussed and will be defined in the near period. The aim of the K-RAEYN is to establish a network of ECD professionals and para-professionals from RAE communities in Kosovo, and those who work with RAE communities in Kosovo. It is based on the concept of Romani Early Years Network (REYN) which was launched at a special event, during the international ECD conference, organized jointly by the International Step by Step Association (ISSA) in October 2012. The member organizations of the leading council of the K-RAE-EYN who also took part in the meeting are the following: Iniciativa 6, Balkan Sunflowers Kosova, Save the Children, Bethany Christian Services, and Kosova Education Center. The next meeting of the Leading Council will be held during May 2014. Previously, Kosovo Education Center organized two meetings with K-RAE-EYN members, one in December 2013 and one in April 2014, where the idea and plans of the network was discussed and the members were registered.

Ecim përpara – Takimi i parë i Këshillit Udhëheqës të Rrjetit

June 28, 2014
Takimi i parë i Këshillit Udhëheqës të RrjetitK-RAE –EYN Gjatë takimit u bë shqyrtimi i dokumentacionit të rrjetit dhe anëtarët u pajtuan për ndryshimet përfundimtare. U zgjodhën kryesuesi dhe sekretari i rrjetit. Qendra për Arsim e Kosovës u zgjodh kryesuese kurse Balkan Sunflowers Kosova u zgjodh sekretare , te dyja organizatat do të jenë në këto funksione për periudhën një vjeçare. Në takim u diskutua lidhur me materialet për trajnim dhe periudhën kohore për implementimin e tyre, kjo do të definohet në një periudhë të afërme. Qëllimi i rrjetit K-RAEYN është themelimi i një rrjeti profesionistësh dhe para- profesionistësh për Zhvillimin në Fëmijërinë e Hershme nga komunitetet RAE në Kosovë dhe të atyre që punojnë me komunitetet RAE në Kosovë . Ky rrjet bazohet në konceptin e rrjetit Romani Early Years Network (REYN) i cili u lansua në një organizim të veçantë , gjatë konferencës ndërkombëtare të organizuar nga Asociacioni Ndërkombëtar Hap pas Hapi (ISSA) në tetor të vitit 2012. Organizatat anëtare të këshillit udhëheqës të rrjetit K-RAE-EYN të cilat gjithashtu morën pjesë në takim janë: Iniciativa 6, Ballkan Sunflowers Kosova, Save the Children, Bethany Christian Services, dhe Qendra për Arsim e Kosovës. Takimi i ardhshëm i Këshillit Udhëheqës do të mbahet gjate muajit maj,2014. Qendra per Arsim e Kosovës, paraprakisht kishte organizuar dy takime me anëtarët e K-RAE-EYN, një në dhjetor 2013 dhe një në prill 2014, ku u shqyrtuan idetë dhe planet lidhur me rrjetin dhe u regjistruan anëtarët.