KEC

 

Qendra per Arsim e Kosovës (KEC) është organizate jo-qeveritare dhe jo-profitabile e themeluar ne vitin 2000 nga Fondacioni Soros.

Misioni i KEC-it është : Zhvillimi i kapacitetit për avancimin e sistemit të arsimit, përmes ofrimit të shërbimeve dhe të burimeve të cilësisë së lartë, si dhe përmes bashkëpunimit aktiv me të gjitha palët me interes në vend dhe jashtë tij.

Vizioni i KEC – it është : Ndërtimi i një sistemi efikas dhe gjithëpërfshirës të arsimit që i kontribuon zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe shoqëror të vendit, duke aftësuar qytetarët për të nxënë gjatë gjithë jetës dhe për pjesëmarrje aktive në jetën demokratike.

KEC është përqendruar ne trajnimin e punëtoreve te arsimit, hulumtime dhe konsulenca për arsimin. KEC vepron me një numër te programeve te trajnimit për punonjësit e arsimit te zhvilluara për te kontribuar ne reformat aktuale ne sistemin e arsimit. Deri me tani, këto programe kane përfshire me tepër se 17,000 mësimdhënës ne Kosove. Programet e trajnimit janë te akredituara nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë si pjese e kërkesave drejt certifikimit te mësimdhënësve.

KEC ka përvoje te dëshmuar ne fushat ne vijim:

Zhvillimin e resurseve njerëzore . – duke realizuar një numër te programeve të trajnimeve për mësimdhënës ne shërbim siç janë; Mendimi Kritik per Lexim dhe Shkrim (MKLSH),Hap Pas Hapi, Planifikimi dhe Vlerësimi me pjesëmarrje, Edukimi për Drejtësi Shoqërore, Kosovizion, Plani Zhvillimor i shkollës.

KEC ka mbështetur implementimin e shume iniciativave për përmirësimin e shkollës duke i përkrahur shkollat ne zhvillimin e planeve dhe ne ndërmarrjen e veprimeve te bazuara ne shkolle te fokusuare drejt përmirësimit te kualitetit te edukimit, pjesëmarrjes se nxënësve dhe prindërve, etj.

Zhvillimin dhe analizimin e politikave te arsimit – duke ofruar shërbime te konsulences për Qeverinë e Kosovës ne zhvillimin e tri dokumenteve kombëtare: Strategjia për zhvillimin e Arsimit Parauniversitar ne Kosove 2007-2017; Strategjia e Zhvillimit te Arsimit te Larte ne Kosove 2005-2015 dhe Strategjia për Integrimin e Komuniteteve Rome, Ashkali dhe Egjiptas ne Kosove 2007-2017 (Komponenti i Arsimit)

Transparenca dhe Barazia ne Arsim – duke realizuar projekte te mbështetura nga një numër donatorësh me qellim te ngritjes se transparencës ne edukim dhe ndërtimit te një sistemi arsimor gjithëpërfshirës që jep shembull te barazisë ne mes te njerëzve. Një vëmendje e veçante i kushtohet avancimit te të drejtave të fëmijëve në arsim.

Përveç kësaj, KEC është duke realizuar projekte që kanë të bëjnë me përmirësimin e mirëqenies sociale të komuniteteve Rom, Ashkali,Egjiptian dhe duke përmirësuar qasjen e tyre në arsim, rritjen e pjesëmarrjes së tyre në arsim, si dhe promovimin e trashëgimisë se tyre kulturore nder te tjera.

Linku i web faqes: http://kec-ks.org/

 

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Moving Forward – First meeting of the Leading Council of Kosovo RAE Early Years Network

June 28, 2014June 28, 2014
The final review of the networks’ documentation was made and the members agreed about the final changes. The chairmen and secretary of the network were selected, Kosova Education Center will be the chairmen and Balkan Sunflowers Kosova will be the secretary of the network for the period of one year. The training materials and timeframe for their implementation were also discussed and will be defined in the near period. The aim of the K-RAEYN is to establish a network of ECD professionals and para-professionals from RAE communities in Kosovo, and those who work with RAE communities in Kosovo. It is based on the concept of Romani Early Years Network (REYN) which was launched at a special event, during the international ECD conference, organized jointly by the International Step by Step Association (ISSA) in October 2012. The member organizations of the leading council of the K-RAE-EYN who also took part in the meeting are the following: Iniciativa 6, Balkan Sunflowers Kosova, Save the Children, Bethany Christian Services, and Kosova Education Center. The next meeting of the Leading Council will be held during May 2014. Previously, Kosovo Education Center organized two meetings with K-RAE-EYN members, one in December 2013 and one in April 2014, where the idea and plans of the network was discussed and the members were registered.

Ecim përpara – Takimi i parë i Këshillit Udhëheqës të Rrjetit

June 28, 2014
Takimi i parë i Këshillit Udhëheqës të RrjetitK-RAE –EYN Gjatë takimit u bë shqyrtimi i dokumentacionit të rrjetit dhe anëtarët u pajtuan për ndryshimet përfundimtare. U zgjodhën kryesuesi dhe sekretari i rrjetit. Qendra për Arsim e Kosovës u zgjodh kryesuese kurse Balkan Sunflowers Kosova u zgjodh sekretare , te dyja organizatat do të jenë në këto funksione për periudhën një vjeçare. Në takim u diskutua lidhur me materialet për trajnim dhe periudhën kohore për implementimin e tyre, kjo do të definohet në një periudhë të afërme. Qëllimi i rrjetit K-RAEYN është themelimi i një rrjeti profesionistësh dhe para- profesionistësh për Zhvillimin në Fëmijërinë e Hershme nga komunitetet RAE në Kosovë dhe të atyre që punojnë me komunitetet RAE në Kosovë . Ky rrjet bazohet në konceptin e rrjetit Romani Early Years Network (REYN) i cili u lansua në një organizim të veçantë , gjatë konferencës ndërkombëtare të organizuar nga Asociacioni Ndërkombëtar Hap pas Hapi (ISSA) në tetor të vitit 2012. Organizatat anëtare të këshillit udhëheqës të rrjetit K-RAE-EYN të cilat gjithashtu morën pjesë në takim janë: Iniciativa 6, Ballkan Sunflowers Kosova, Save the Children, Bethany Christian Services, dhe Qendra për Arsim e Kosovës. Takimi i ardhshëm i Këshillit Udhëheqës do të mbahet gjate muajit maj,2014. Qendra per Arsim e Kosovës, paraprakisht kishte organizuar dy takime me anëtarët e K-RAE-EYN, një në dhjetor 2013 dhe një në prill 2014, ku u shqyrtuan idetë dhe planet lidhur me rrjetin dhe u regjistruan anëtarët.