Bethany

Misioni:

Bethany Christian Services ne Kosove zotohet ne sensibilizimin e shoqerise lidhur me rrespektimin e drejtave te njeriut, plotesimin e nevojave sociale dhe educative te njerezve ne nevoje me qellim te zhvillimit dhe permiresimin e jetes se individit dhe komunitetit ne terese.

Aktivetetet e Bethany Christian Services :

Qendrat e Komuniteti ne Komunen e Gjakoves

–          Programi per parashkollore

–          Programi ne mbeshtetje te detyrave te shtepise per nxenes filloriste te cilet e ndjekin mesimin neper shkollat publike te qytetit te Gjakoves

–          Kursi i Analfebetizmit per te rritur

–          Programit per parandalimin e punes se femijeve SCREAM – Save the Children Rights by Education, Art and Media

–          Ngritje e kapaciteteve per rinje dhe pjesetare te komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian

–          Organizimi I trajnimeve profesionale per mesimdhenes, prinder dhe te rinje vullnetare te komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian

–          Takimet me perfaqesues te komunitetev, prinder dhe shkolla dhe institucione te ndryshme

–          Sherbime shendetsore ne form te vakcinit dhe keshilldhenjes mjeksore per pjesetare te komunitetit

–          Programe kulturore, sportive dhe rinore

Sukseset e arritura deri me sot konsistojne ne:

–          Gjitheperfshirjen e femijeve te komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian ne sistemin arsimor te kosoves ne te gjitha nivelet perfshire ketu: Mesimi, parafilor, parashkollore, fillore, te mesem dhe te larte

–          Permiresimi i cilesise arsimore dhe parandalimi i braktisjes se shkolimit

–          Zvoglimi i numrit te pjesetareve te komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian te cilet nuk dine lexim-shkrim

–          Ngritja e vetedijes ne komunitet mbi rolin e edukimit dhe arsimit te brezave te rinje

–          Zvoglimi i numrit te femijeve te perfshire ne pune

–          Ngritja e bashkepunimit ne mes institucioneve lokale dhe komunitetit

–          Ngritja e kapaciteteve profesionale te mesimdhenesve dhe vullnetareve te komunitetit ne kuader te punes arsimore dhe edukative me femije

Linku i web faqes: www.bethany.org

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Moving Forward – First meeting of the Leading Council of Kosovo RAE Early Years Network

June 28, 2014June 28, 2014
The final review of the networks’ documentation was made and the members agreed about the final changes. The chairmen and secretary of the network were selected, Kosova Education Center will be the chairmen and Balkan Sunflowers Kosova will be the secretary of the network for the period of one year. The training materials and timeframe for their implementation were also discussed and will be defined in the near period. The aim of the K-RAEYN is to establish a network of ECD professionals and para-professionals from RAE communities in Kosovo, and those who work with RAE communities in Kosovo. It is based on the concept of Romani Early Years Network (REYN) which was launched at a special event, during the international ECD conference, organized jointly by the International Step by Step Association (ISSA) in October 2012. The member organizations of the leading council of the K-RAE-EYN who also took part in the meeting are the following: Iniciativa 6, Balkan Sunflowers Kosova, Save the Children, Bethany Christian Services, and Kosova Education Center. The next meeting of the Leading Council will be held during May 2014. Previously, Kosovo Education Center organized two meetings with K-RAE-EYN members, one in December 2013 and one in April 2014, where the idea and plans of the network was discussed and the members were registered.

Ecim përpara – Takimi i parë i Këshillit Udhëheqës të Rrjetit

June 28, 2014
Takimi i parë i Këshillit Udhëheqës të RrjetitK-RAE –EYN Gjatë takimit u bë shqyrtimi i dokumentacionit të rrjetit dhe anëtarët u pajtuan për ndryshimet përfundimtare. U zgjodhën kryesuesi dhe sekretari i rrjetit. Qendra për Arsim e Kosovës u zgjodh kryesuese kurse Balkan Sunflowers Kosova u zgjodh sekretare , te dyja organizatat do të jenë në këto funksione për periudhën një vjeçare. Në takim u diskutua lidhur me materialet për trajnim dhe periudhën kohore për implementimin e tyre, kjo do të definohet në një periudhë të afërme. Qëllimi i rrjetit K-RAEYN është themelimi i një rrjeti profesionistësh dhe para- profesionistësh për Zhvillimin në Fëmijërinë e Hershme nga komunitetet RAE në Kosovë dhe të atyre që punojnë me komunitetet RAE në Kosovë . Ky rrjet bazohet në konceptin e rrjetit Romani Early Years Network (REYN) i cili u lansua në një organizim të veçantë , gjatë konferencës ndërkombëtare të organizuar nga Asociacioni Ndërkombëtar Hap pas Hapi (ISSA) në tetor të vitit 2012. Organizatat anëtare të këshillit udhëheqës të rrjetit K-RAE-EYN të cilat gjithashtu morën pjesë në takim janë: Iniciativa 6, Ballkan Sunflowers Kosova, Save the Children, Bethany Christian Services, dhe Qendra për Arsim e Kosovës. Takimi i ardhshëm i Këshillit Udhëheqës do të mbahet gjate muajit maj,2014. Qendra per Arsim e Kosovës, paraprakisht kishte organizuar dy takime me anëtarët e K-RAE-EYN, një në dhjetor 2013 dhe një në prill 2014, ku u shqyrtuan idetë dhe planet lidhur me rrjetin dhe u regjistruan anëtarët.