Balkan Sunflowers Kosova

Balkan Sunflowers Kosova (BSFK) promovon idealet e një shoqërie te kujdesshme dhe te hapur qe punon për përfshirje, mbrojtje te te drejtave te njeriut dhe promovim te vullnetarizmit si një mjet për rindërtimin shoqëror. BSFK punon kryesisht me komunitetet me te rrezikuara ne Kosove siç janë komunitetet Rome, Ashkali dhe Egjiptase. BSFK aktualisht numëron me shume se 100 punëtore duke përfshirë administratën, programin dhe vullnetaret.

Balkan Sunflowers Kosova synon te mobilizoje komunitetet jo shumicë ne Kosove qe te sigurojnë për vete te drejta te plota te njeriut, duke përfshirë edhe te drejtën për edukim dhe integrim ne shoqërinë Kosovare.

Çdo fëmije meriton qasje te barabarte ne edukim. BSFK ka për qellim qe tu ofroje përkrahje ne edukim fëmijëve te cilët janë skajshmërisht te pa-favorizuar duke përfshire edhe përkujdesje ne komunitet me metoda inovative te mësimit dhe materiale te nevojshme.

Me fëmijën ne qendër: Ne inspirohemi nga përvoja e cila tregon se te gjithë fëmijët duan te mësojnë. Nëse mjedisi i mësimor është nxitës atëherë fëmijët do te rezistojnë me pak dhe qendrat tona te mësimit dhe përvojat e mësimit te lehtësuara mire do te jene një hap i rëndësishëm për te ecur përpara apo për te zëne hapin ne edukimin formal qe udhëhiqet nga shteti. Me hapjen e përvojave te mësimit për te gjithë fëmijët, Qendrat e mësimit synojnë tu ofrojnë fëmijëve përkrahje ne edukim e cila ju lejon atyre zhvillimin deri ne potencialin e plote. Sistemi i edukimit ne Kosovë ende vuan nga problemet nga e kaluara por qendrat tona inkurajojnë një ambient me fëmijën ne qendër qe është edhe fokusi i metodologjisë sonë qe shfrytëzohet ne klubet e Leximit dhe Shkencës. Kjo do te thotë se fëmijët inkurajohen qe te flasin, pyesin dhe tu përgjigjen pyetjeve dhe te shprehen duke qene bashke- konstruktorë te njohurisë dhe kuptimit.

E bazuar ne komunitet : Përfshirja e komunitetit dhe pjesëmarrja e tyre gjate gjithë kohës është pjese qendrore e punës tone. Personeli i Balkan Sunflowers Kosova, si dhe vullnetaret janë anëtarë aktiv te komunitetit ne te cilin punojnë. Karakteristikat e ndryshme, traditat e familjeve dhe komunitetet e fëmijëve duhet te merren parasysh ne mënyre qe te lehtësohet procesi i mësimit për ta. Ndjeshmëria e programit dhe përgjigjja ndaj nevojave te familjeve tregohet duke i vlerësuar dhe përfshire prindërit dhe atë përmes pjesëmarrjes se prindërve dhe familjes ne procesin e planifikimit dhe vlerësimit te aktiviteteve. I mbështetur nga vullnetaret : Përveç personelit qe punon ne orar te plote, Balkan Sunflowers Kosova ka anëtarë te personelit qe punojnë si vullnetare. Kontributi i tyre ne pune demonstron përkushtimin e tyre ne çështjen qe e përkrahim dhe është shume i rëndësishëm për suksesin tone.

Gjithëpërfshirës : Projektet tona promovojnë dialogun dhe aktivitetet nder-etnike, kryesisht përmes bashkëpunimit me shkolla, ne gjithashtu inkurajojmë ndërtimin e marrëdhënieve ne mes te njerëzve te të gjitha etnive ne të gjitha fushat tona te programit.

Linku i web site: www.balkansunflowers.org

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Moving Forward – First meeting of the Leading Council of Kosovo RAE Early Years Network

June 28, 2014June 28, 2014
The final review of the networks’ documentation was made and the members agreed about the final changes. The chairmen and secretary of the network were selected, Kosova Education Center will be the chairmen and Balkan Sunflowers Kosova will be the secretary of the network for the period of one year. The training materials and timeframe for their implementation were also discussed and will be defined in the near period. The aim of the K-RAEYN is to establish a network of ECD professionals and para-professionals from RAE communities in Kosovo, and those who work with RAE communities in Kosovo. It is based on the concept of Romani Early Years Network (REYN) which was launched at a special event, during the international ECD conference, organized jointly by the International Step by Step Association (ISSA) in October 2012. The member organizations of the leading council of the K-RAE-EYN who also took part in the meeting are the following: Iniciativa 6, Balkan Sunflowers Kosova, Save the Children, Bethany Christian Services, and Kosova Education Center. The next meeting of the Leading Council will be held during May 2014. Previously, Kosovo Education Center organized two meetings with K-RAE-EYN members, one in December 2013 and one in April 2014, where the idea and plans of the network was discussed and the members were registered.

Ecim përpara – Takimi i parë i Këshillit Udhëheqës të Rrjetit

June 28, 2014
Takimi i parë i Këshillit Udhëheqës të RrjetitK-RAE –EYN Gjatë takimit u bë shqyrtimi i dokumentacionit të rrjetit dhe anëtarët u pajtuan për ndryshimet përfundimtare. U zgjodhën kryesuesi dhe sekretari i rrjetit. Qendra për Arsim e Kosovës u zgjodh kryesuese kurse Balkan Sunflowers Kosova u zgjodh sekretare , te dyja organizatat do të jenë në këto funksione për periudhën një vjeçare. Në takim u diskutua lidhur me materialet për trajnim dhe periudhën kohore për implementimin e tyre, kjo do të definohet në një periudhë të afërme. Qëllimi i rrjetit K-RAEYN është themelimi i një rrjeti profesionistësh dhe para- profesionistësh për Zhvillimin në Fëmijërinë e Hershme nga komunitetet RAE në Kosovë dhe të atyre që punojnë me komunitetet RAE në Kosovë . Ky rrjet bazohet në konceptin e rrjetit Romani Early Years Network (REYN) i cili u lansua në një organizim të veçantë , gjatë konferencës ndërkombëtare të organizuar nga Asociacioni Ndërkombëtar Hap pas Hapi (ISSA) në tetor të vitit 2012. Organizatat anëtare të këshillit udhëheqës të rrjetit K-RAE-EYN të cilat gjithashtu morën pjesë në takim janë: Iniciativa 6, Ballkan Sunflowers Kosova, Save the Children, Bethany Christian Services, dhe Qendra për Arsim e Kosovës. Takimi i ardhshëm i Këshillit Udhëheqës do të mbahet gjate muajit maj,2014. Qendra per Arsim e Kosovës, paraprakisht kishte organizuar dy takime me anëtarët e K-RAE-EYN, një në dhjetor 2013 dhe një në prill 2014, ku u shqyrtuan idetë dhe planet lidhur me rrjetin dhe u regjistruan anëtarët.